Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TIERNEY REIKI VOOR CLIENTEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reiki behandelingen van Tierney Reiki

 1. Definities
  Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die aan Tierney Reiki opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
  Deelnemer: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Tierney Reiki, zoals een reiki behandeling.
  Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
  Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Tierney Reiki voor het verlenen van diensten.
 2. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten waarbij Tierney Reiki diensten aanbiedt of levert vanaf 1 maart 2022.
  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Tierney Reiki overeen is gekomen.
  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Tierney Reiki
 3. Totstandkoming overeenkomst
  Vanwege de kleine ondernemersregeling (KOR) is Tierney Reiki niet verplicht btw te rekenen. Alle prijzen zijn daarom altijd exclusief btw en er zal voor de opdrachtgever geen extra bedrag aan btw in rekening worden gebracht.
  Aanmelden voor een reiki behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met de aanmelding verklaart Opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat deze op de hoogte is dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Ook verklaren Opdrachtgever en Deelnemer de algemene voorwaarden en het privacybeleid te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Tierney Reiki is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
 4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting
  Iedere Overeenkomst leidt voor Tierney Reiki tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.
  Deelnemer gaat er mee akkoord dat hij/zij tijdens een reiki behandeling zal worden aangeraakt op het lichaam, uitgezonderd de billen, borsten (bij vrouwen), schaamstreek en geslachtsdelen. Deelnemer houdt tijdens een behandeling de kleding aan. Hij/zij kan het zelf aangeven als iets ongewenst is en kan ten allen tijden met de behandeling stoppen. Tierney Reiki is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Annulering
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling geannuleerd worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Tierney Reiki gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
  Het vervangen van een Deelnemer voor een Behandeling kan altijd kosteloos.
  Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor Reiki Behandeling, dan wordt dit gezien als annulering. Ook het uitstellen van Behandeling wordt gezien als annulering.
 6. Intellectueel eigendom
  Tierney Reiki mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer / cliënt.
 7. Tarieven en betaling
  Op de website van Tierney Reiki wordt de van toepassing zijnde tarieven genoemd. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via een betaalfverzoek afgerekend te worden. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
 8. Aansprakelijkheid
  Tierney Reiki is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Tierney Reiki niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
  Indien Tierney Reiki aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Tierney Reiki afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever c.q. deelnemer geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Tierney Reiki toegezonden.
  Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Tierney Reiki beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 1.000,–.
  Tierney Reiki zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Tierney Reiki is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.
  Tierney Reiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemer na een Behandeling met de opgedane kennis en ervaring doet.
  Tierney Reiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Behandeling.
  Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever c.q. Deelnemer over Tierney Reiki wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.
 9. Geheimhouding
  Als de wet niet anders voorschrijft, is Tierney Reiki gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn.
  Tierney Reiki zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).
 10. Gezondheid
  Een Reiki behandeling is geen vervanging voor een medische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Wanneer Deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Tierney Reiki voor aanvang van deelname aan een Behandeling hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het Deelnemer bekend dat er in het kader van een Behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn-)klachten. Reiki Tierney gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Tierney Reiki is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in een ander land woonachtig is.
  Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Tierney Reiki een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation.
  Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is een bevoegde rechterlijke instantie waar Tierney Reiki gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Tierney Reiki
Nijmegen, 04-03-2022

Adres: Eerste Oude Heselaan 134, 6541PC Nijmegen – web: tierneyreiki.nl – e-mail: tierneyreiki@gmail.com – IBAN: NL23ASNB8831518038 – KvK-nummer: 85644692
– BTW nummer: –

Privacy

Tierney Reiki, gevestigd aan Eerste Oude Heselaan 134, 6541PC Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Tierney Reiki verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tierney Reiki verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tierney Reiki verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Tierney Reiki bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren max. 12 maanden als bewaartermijn, om in contact te treden met de cliënt en zo een goede dienstverlening te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden Tierney Reiki verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Tierney Reiki gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tierney Reiki en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tierneyreiki@gmail.com.

Tierney Reiki wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Tierney Reiki neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tierneyreiki@gmail.com

Contactgegevens:
https://tierneyreiki.nl/
Eerste Oude Heselaan 134, 6541PC Nijmegen
+31618431002